Prawo

Prawo

ODPADY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1840 z dnia 20 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów (Dz. U. E. L. z 2021 r. nr 1840)

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. U. E. L. z 2008 r. Nr 312)

 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. U. E. L. z 2011 r. Nr 94)

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn. zm.)

 

Obowiązujące akty wykonawcze

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114)

 

Obowiązujące akty wykonawcze

 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1903)

 

Obowiązujące akty wykonawcze

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

 

Obowiązujące akty wykonawcze

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2018)

Obowiązujące akty wykonawcze

 

TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1013/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 190)

 

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  1792)

 

Obowiązujące akty wykonawcze

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 197)

 

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiająca zasady monitorowania Państw Członkowskich i ustalająca formaty danych do celów dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (Dz. U. UE. L. z 2005 r. Nr 119)

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 174)

 

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893)

Obowiązujące akty wykonawcze


ZUŻYTE BATERIE i AKUMULATORY

 

DYREKTYWA 2006/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 266)

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1850)

 

Obowiązujące akty wykonawcze

 

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 269)

 

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2056)

 

Obowiązujące akty wykonawcze

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Obowiązujące akty wykonawcze

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)

Obowiązujące akty wykonawcze

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2187)

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: