Złom i odpady metali nieżelaznych

Ołowiu

Złomy i odpady ołowiu można podzielić na 5 grup:

- złom akumulatorowy,

- złom stopów ołowiu,

- złom ołowiu czystego,

- odpady i zgary z rafinacji,

- odpady powstające w procesie przetopu koncentratów miedzi.

 

ZŁOM AKUMULATOROWY

Złom akumulatorowy stanowi ok. 65% surowców zużywanych do produkcji ołowiu rafinowanego w Polsce. Stopień odzysku ołowiu ze złomów i odpadów metalicznych w odniesieniu do konsumpcji tego metalu w krajach wysokorozwiniętych osiąga poziom ponad 70%. W Polsce stopień przerobu złomu akumulatorowego wynosi ponad 95%.

Przemysł akumulatorowy zużywa blisko 80% całkowitej produkcji ołowiu. Z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia istotną sprawą jest organizacja sprawnego systemu zbiórki zużytych akumulatorów, łącznie z zawartym w nich kwasem siarkowym.

Złom akumulatorowy w przeszłości był przerabiany łącznie z pierwotnymi koncentratami ołowiu. Aktualnie odzysk ołowiu ze złomu akumulatorowego jest prowadzony w zakładach wtórnego przerobu, według specjalnie opracowanych procesów. Obejmują one:

1. wstępne przygotowanie złomu,

2. przerób komponentów ołowionośnych.

Przygotowanie złomu obejmuje opróżnianie z kwasu i demontaż akumulatorów metodą kruszenia oraz separacji mechanicznej i hydromechanicznej na trzy grupy:

- części metalowe (kratki, sworznie);

- tlenki i siarczany ołowiu - tzw. pasta;

- tworzywa sztuczne - polipropylen, ebonit oraz polichlorek wirylu PCV.

Szlamy ołowionośne zawierające PbO i PbSo4 poddawane są niekiedy procesowi odsiarczania metodą ługowania, a następnie wykorzystywane w procesach hutniczych.

Tworzywa sztuczne z obudów i separatorów poddawane są rozdziałowi hydromechanicznemu na produkty handlowe - polipropylen i ebonit oraz odpady PCV i inne.

Frakcję metaliczną oraz odsiarczony szlam ołowionośny przetapia się oddzielnie na ołów antymonowy i ołów miękki w krótkich piecach obrotowych, który następnie jest poddawany wieloetapowemu procesowi rafinacji.

 

ODPADY POWSTAJĄCE W PROCESIE PRZETOPU KONCENTRATÓW MIEDZI

Podczas prowadzenia procesów technologicznych produkcji miedzi z koncentratów siarczkowych, ołów koncentruje się w pyłach i szlamach z odpylania gazów w piecach hutnicznych. W obecnej technologii funkcjonują dwa odmienne procesy: technologia pieca szybowego w Hucie Miedzi "Głogów" I i Hucie Miedzi "Legnica", oraz piec zawiesinowy funkcjonujący w Hucie Miedzi "Głogów" II.

W procesie przetopu koncentratów miedzi w piecu szybowym związku ołowiu (PbS, PbCl2) są wydzielane z gazów w postaci szlamu o zawartości ok. 40% Pb podczas mokrego odpylania w skruberze.

Drugi ciąg technologiczny, tj. proces przetopu koncentratów miedzi w piecu zawiesinowym, charakteryzuje się większą kumulacją ołowiu w półproduktach zwrotnych. W tym procesie 1/3 ołowiu przechodzi do pyłów, jednak z powodu ich pełnego zawrotu ostatecznie przechodzi do żużla zawiesionowego zawierającego 3,2% Pb. Żużel zawiesinowy poddawany jest prcoesowi odmiedziowania w piecu elektrycznym, w wyniku którego powstaje produkt ołowionośny w postaci pyłów. Są one pozyskiwane w procesie mokrego odpylania gazów jako szlam. Mieszanka materiałów ołowionośnych z hutnictwa miedzi przetapiana jest w piecach obrotowo-wahadłowych w Wydziale Ołowiu Huty Miedzi "Głogów" na ołów surowy i srebrowy. Ołów surowy zawiera domieszki w sumarycznej ilości do 2%, w tym metale wartościowe, jak: Cu, Ag i Sn oraz metale szkodliwe: As i Cd.

Dla wytworzenia ołowiu rafinowanego najwyższej czystości, ołów surowy jest poddawany wieloetapowej rafinacji ogniowej, celem usunięcia zanieczyszczeń. Rafinacja ołowiu surowego pochodzącego z bazy miedziowej jest prowadzona w uruchomionej w 2007 r. rafinerii w Hucie Miedzi "Legnica".

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: