Aktualności

Wstrzymanie prac Komisji Europejskiej nad skargą IGMNiR

2013-09-12

Dnia 6 października 2011 r. IGMNiR złożyła skargę do Komisji Europejskiej na działania organów państwa wobec podmiotów zajmujących się recyklingiem metali. Od tego czasu IGMNiR kilkukrotnie informowała Komisję Europejską o nieprawidłowościach w decyzjach polskich organów podatkowych. W dniu 26 sierpnia 2013 r. IGMNiR otrzymała informację od Octavien Ginalski o wstrzymaniu prac Komisji Europejskiej nad skargą IGMNiR.

W dniu 26 sierpnia 2013 roku IGMNiR otrzymała informację od Octavien Ginalski (kopia odpowiedzi w liście do Członków IGMNiR), który w imieniu Micole Wieme z Komisji Europejskiej poinformował, że strona polska w terminie odpowiedziała na pytania Komisji Europejakiej za pomocą platformy EU Pilot  (numer sprawy EU/TVA/12/4330). Zgodnie z odpowiedzią Komisji Europejskiej skarga IGMNiR na działania polskich organów w ocenie Komisji Europejskiej ściśle związana jest z pytaniem prejudycjalnym C-33/13.

W związku z powyższym Komisja Europejska wstrzyma się z pracami nad skargą IGMNiR do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w powyższej sprawie.
 
Opis sprawy C- 33/13 Jagiello

Przedmiot pytania

„Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wykładnia art. 4 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy Rady z dnia
17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U.
L 145 s. 1) – Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT – Odmowa prawa do odliczenia podatku VAT nabywcy towarów w sytuacji gdy sprzedawca używa firmy innej osoby – Zatajenie własnej działalności sprzedawcy – Faktura wystawiona przez inną osobę niż sprzedawca – Brak konieczności udowodnienia,
że nabywca wiedział lub na podstawie obiektywnych okoliczności mógł przewidzieć, że transakcja wiąże się
z przestępstwem lub innymi nieprawidłowościami, jakich dopuścił się wystawca faktury lub podmiot z nim współdziałający” .

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie: 22/01/2013

Sąd odsyłający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Strony w postępowaniu głównym: Strona skarżąca: Marcin Jagiełło

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Pytania prejudycjalne:

Czy art. 4 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, należy interpretować w ten sposób,
że sprzeciwia się on uznaniu za dostawę towarów sprzedaży dokonanej przez podmiot, który za zgodą innej osoby, w celu zatajenia własnej działalności gospodarczej, posłużył się firmą tej osoby?

Czy art. 17 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on odliczeniu podatku z faktury wystawionej przez osobę, która jedynie firmowała sprzedaż towaru dokonaną przez inny podmiot, bez wykazania, że nabywca wiedział lub na podstawie obiektywnych okoliczności mógł przewidzieć, że transakcja, w której uczestniczy, wiąże się z przestępstwem lub innymi nieprawidłowościami, jakich dopuścił się wystawca faktury lub podmiot z nim współdziałający?

W związku z tym, że Komisja Europejska w pewnym sensie zawiesiła postępowanie przeciwko polskim organom podatkowym do czasu wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-33/13, IGMNiR rekomenduje swoim członkom wystosowanie wniosków o zawieszenie toczących się kontroli podatkowych do czasu odpowiedzi na postawione pytania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Zawieszenie kontroli podatkowych pozwoli zaoszczędzić środki finansowe zarówno kontrolowanym przedsiębiorcom, jak i skarbowi państwa, który może być narażony na wypłatę odszkodowań za decyzje wydane wbrew prawu Wspólnoty Europejskiej.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: