Aktualności

Wstrzymanie prac Komisji Europejskiej nad skargą IGMNiR

2013-09-12

Dnia 6 października 2011 r. IGMNiR złożyła skargę do Komisji Europejskiej na działania organów państwa wobec podmiotów zajmujących się recyklingiem metali. Od tego czasu IGMNiR kilkukrotnie informowała Komisję Europejską o nieprawidłowościach w decyzjach polskich organów podatkowych. W dniu 26 sierpnia 2013 r. IGMNiR otrzymała informację od Octavien Ginalski o wstrzymaniu prac Komisji Europejskiej nad skargą IGMNiR.

W dniu 26 sierpnia 2013 roku IGMNiR otrzymała informację od Octavien Ginalski (kopia odpowiedzi w liście do Członków IGMNiR), który w imieniu Micole Wieme z Komisji Europejskiej poinformował, że strona polska w terminie odpowiedziała na pytania Komisji Europejakiej za pomocą platformy EU Pilot  (numer sprawy EU/TVA/12/4330). Zgodnie z odpowiedzią Komisji Europejskiej skarga IGMNiR na działania polskich organów w ocenie Komisji Europejskiej ściśle związana jest z pytaniem prejudycjalnym C-33/13.

W związku z powyższym Komisja Europejska wstrzyma się z pracami nad skargą IGMNiR do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w powyższej sprawie.
 
Opis sprawy C- 33/13 Jagiello

Przedmiot pytania

„Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wykładnia art. 4 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy Rady z dnia
17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U.
L 145 s. 1) – Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT – Odmowa prawa do odliczenia podatku VAT nabywcy towarów w sytuacji gdy sprzedawca używa firmy innej osoby – Zatajenie własnej działalności sprzedawcy – Faktura wystawiona przez inną osobę niż sprzedawca – Brak konieczności udowodnienia,
że nabywca wiedział lub na podstawie obiektywnych okoliczności mógł przewidzieć, że transakcja wiąże się
z przestępstwem lub innymi nieprawidłowościami, jakich dopuścił się wystawca faktury lub podmiot z nim współdziałający” .

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie: 22/01/2013

Sąd odsyłający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Strony w postępowaniu głównym: Strona skarżąca: Marcin Jagiełło

Strona pozwana: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Pytania prejudycjalne:

Czy art. 4 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, należy interpretować w ten sposób,
że sprzeciwia się on uznaniu za dostawę towarów sprzedaży dokonanej przez podmiot, który za zgodą innej osoby, w celu zatajenia własnej działalności gospodarczej, posłużył się firmą tej osoby?

Czy art. 17 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on odliczeniu podatku z faktury wystawionej przez osobę, która jedynie firmowała sprzedaż towaru dokonaną przez inny podmiot, bez wykazania, że nabywca wiedział lub na podstawie obiektywnych okoliczności mógł przewidzieć, że transakcja, w której uczestniczy, wiąże się z przestępstwem lub innymi nieprawidłowościami, jakich dopuścił się wystawca faktury lub podmiot z nim współdziałający?

W związku z tym, że Komisja Europejska w pewnym sensie zawiesiła postępowanie przeciwko polskim organom podatkowym do czasu wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-33/13, IGMNiR rekomenduje swoim członkom wystosowanie wniosków o zawieszenie toczących się kontroli podatkowych do czasu odpowiedzi na postawione pytania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Zawieszenie kontroli podatkowych pozwoli zaoszczędzić środki finansowe zarówno kontrolowanym przedsiębiorcom, jak i skarbowi państwa, który może być narażony na wypłatę odszkodowań za decyzje wydane wbrew prawu Wspólnoty Europejskiej.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: