Aktualności

Konsultacje branżowe projektu ustawy o ZSEE

2014-05-27

Na stronie Ministerstwa Środowiska został opublikowany projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wszelkie komentarze dotyczące projektu prosimy przesyłać do dnia 6 czerwca br. na adres: biuro@igmnir.pl.

Czytaj projekt ustawy o ZSEE

Projekt ustawy o ZSEE jest podyktowany koniecznością wdrożenia postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Do końca 2018 r. będzie funkcjonował dotychczasowy „zamknięty” wykaz sprzętu elektrycznego i elektronicznego określony w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Od 2019 r. wykaz sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostanie „otwarty”, czego konsekwencją będzie uznanie za sprzęt elektryczny i elektroniczny każdego urządzenia spełniającego definicję sprzętu w rozumieniu projektowanej ustawy i niewyłączonego z zakresu jej stosowania.

W stosunku do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, projektowana ustawa obejmuje, zgodnie z art. 17 dyrektywy 2012/19/UE, zakresem swojej regulacji nową grupę podmiotów - autoryzowanych przedstawicieli. Autoryzowany przedstawiciel to organizacja odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która będzie przejmowała wszystkie obowiązki wprowadzającego sprzęt określone projektowaną ustawą. Wyznaczenie autoryzowanego przedstawiciela zwolni wprowadzającego sprzęt od obowiązku uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 tej ustawy.

W projektowanej ustawie warto zwrocić uwagę również na definicje, m.in. "wprowadzającego sprzęt", "zakład przetwarzania" oraz "zbierającego zużyty sprzęt".

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: