Aktualności

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach ?

2012-10-19

Z końcem czerwca bieżącego roku w Sejmie powołano Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odpadach. Za prace nad ustawą odpowiada Piotr Woźniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju. Proces tworzenia nowego aktu normatywnego jest efektem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę w listopadzie 2008 roku Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. Jednym z obowiązków wynikających z przynależności do Unii Europejskiej jest dostosowywanie prawa krajowego do przepisów unijnych. Dlatego wszystkie kraje Wspólnoty Europejskiej, w tym również Polska, zostały zobligowane do wprowadzenia zapisów tej Dyrektywy.

Mając na względzie przyszłoroczne wejście w życie nowej ustawy o odpadach, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, przy udziale firmy Amber Eco Sp. z o.o., zdecydowała się zorganizować szkolenie, podczas którego zostały przedstawione oraz szczegółowo omówione zmiany przepisów dotychczas obowiązującej ustawy.

Szkolenie pt. „Nowe prawo odpadowe z praktycznymi aspektami międzynarodowego przemieszczania odpadów” odbyło się 18-19 października br. w Ustroniu. Tematyka zainteresowała nie tylko przedstawicieli firm i przedsiębiorstw należących do IGMNiR, ale także osoby reprezentujące podmioty spoza grona Członków Izby, m.in.: KGHM Metraco S.A., Impexmetal SA Huta Aluminium Konin czy ECOREN DKE Sp. z o.o.

- IGMNiR  jako przedstawiciel branży recyklerów,  na ile to było możliwe, aktywnie uczestniczyła w pracach nad nową ustawą o odpadach. Nie tylko zgłosiła uwagi do rządowego projektu na etapie konsultacji społecznych, ale przede wszystkim reprezentanci Izby byli obecni na posiedzeniach Podkomisji, gdzie również kierowali swoje postulaty- mówi Kazimierz Poznański, Prezes Zarządu IGMNiR.

Przyznaje on, iż biorąc pod uwagę ilość dokonanych zmian w porównaniu z zapisami Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. oraz ich znaczenie dla sprawnej działalności firm i przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami metali nieżelaznych, nie miał wątpliwości odnośnie konieczności organizacji szkolenia. –Takie dwudniowe seminarium musiało się odbyć, aby uświadomić wszystkim zainteresowanym, jakich zmian w prawie odpadowym mogą się spodziewać w związku z wejściem w życie w przyszłym roku  nowej ustawy- mówi. – Zaproszeni prelegenci, którzy zgodzili się poprowadzić szkolenie, byli gotowi wyjaśnić wszelkie prawne zawiłości oraz otwarci na udzielanie odpowiedzi- dodaje.

Pierwszy dzień został w całości poświęcony nowemu prawu o odpadach. Arkadiusz Dzierżanowski, Dyrektor Generalny Ekolevel Sp. z o.o. , szczegółowo omówił zmiany, jakie zajdą po uchwaleniu rządowego projektu ustawy, odwołując się do zapisów Dyrektywy 2008/98/WE. - Ogólnie rzecz biorąc, przepisy wspólnotowe przedstawiły odmienne podejście do gospodarowania odpadami niż funkcjonowało to w poprzednich dyrektywach. Duży nacisk został położony na osiągnięcie celów środowiskowych, ale z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego- stwierdził. - Większość odpadów przestała być postrzegana jako przedmioty lub substancje stwarzające problem, ale zostały skategoryzowane jako materiał handlowy, pożądany przez rynek. Wskazane tutaj zostały materiały, takie jak metale żelazne i nieżelazne, szkło, opony, kruszywa. Wprowadzono także nowe podmioty gospodarcze takie jak dealer i broker- dodał.

W swoim wystąpieniu Arkadiusz Dzierżanowski poruszył zagadnienia istotne z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem odpadami metali nieżelaznych, w tym: nowe dodatkowe definicje odpadów, podmiotów i czynności; odpad a produkt uboczny; koszty gospodarowania odpadami; transport odpadów i ich magazynowanie. Zostały także przedstawione zmiany związane z przetwarzaniem odpadów w instalacjach i urządzeniach. W kolejnym punkcie programu skupiono się na procedurze uzyskania zezwolenia na prowadzenie, zbieranie odpadów, jak i ich przetwarzanie, oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a także pozwolenia zintegrowane.

Jeśli zainteresowane podmioty nie podlegają wymogom uzyskania zezwolenia, marszałek danego województwa będzie zobowiązany prowadzić specjalny rejestr, stanowiący integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Uczestnikom szkolenia został zaprezentowany zakres tego rejestru, jego właściwości oraz mechanizm funkcjonowania. Również omówiono kwestie związane z ewidencją odpadów i sprawozdawczością.

Zdaniem Arkadiusza Dzierżanowskiego istotną projektowaną zmianą przepisów jest likwidacja procesów odzysku R 14 i R 15, oraz wprowadzenie na ich miejsce R 12, obejmującego wymianę odpadów, w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od R 1 do R 11. Kończąc, przypomniał o braku nowych regulacji w zakresie obecnie obowiązującego art. 43a, dotyczącego procedury przyjmowania złomów i odpadów metali przez prowadzącego punkt zbierania odpadów. W dalszym ciągu będzie on musiał wypełniać  w dwóch egzemplarzach formularz przyjęcia odpadów metali.

Nowa ustawa o odpadach oznacza dla przedsiębiorców zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej. - Dotyczyć to będzie przede wszystkim działów administracyjnych w firmach. Zmiany decyzji na gospodarowanie odpadami, zmiany dokumentów ewidencyjnych, zmiany w systemie składania sprawozdań z działalności mogą przyczynić się do zwiększenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa w ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania nowego prawa o odpadach- ocenia Arkadiusz Dzierżanowski.

W drugim dniu tematyka szkolenia koncentrowała się na praktycznych aspektach związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów z tzw. zielonej listy, w tym złomu metali. Seminarium poprowadziła Ewa Glaba, Główny Specjalista w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Od 1 stycznia 2013 roku przywóz do Polski odpadów z załącznika III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 będzie podlegał ogólnym obowiązkom w zakresie informowania, stosowanych w pozostałych państwach Unii Europejskiej (za wyjątkiem Rumunii i Bułgarii). Oznacza to transgraniczne przemieszczanie odpadów z dołączonym do transportu właściwie wypełnionym

dokumentem, stanowiącym umowę zawartą między podmiotem organizującym wysyłkę a odbiorcą odpadów przeznaczonych do odzysku.
Zniesienie barier administracyjnych w relacji „przedsiębiorca-urząd”, czyli obowiązku uzyskiwania od organów administracji publicznej pisemnej zgody na wysyłkę do Polski odpadów, na przykład złomów metali, może spowodować zwiększone zainteresowanie zarówno podmiotów wysyłających złom do Polski , jak i przedsiębiorców odbierających oraz przetwarzających go na wyroby gotowe.
Z drugiej strony ułatwienie przywozu złomu do kraju może zwiększyć podaż na rynku oraz przyczynić się do wyrównania ujemnego dotychczas bilansu w obrocie metalami.

Kazimierz Poznański w trakcie szkolenia zapowiedział, że nie jest to pierwsze i ostatnie spotkanie dotyczące prawa odpadowego i transgranicznego przemieszczania odpadów.- Prawdopodobnie będziemy starali się zorganizować w przyszłym roku kolejne szkolenie z zakresu nowej ustawy o odpadach, aby pomóc firmom z naszej branży szczęśliwie przebrnąć przez pierwsze miesiące jej obowiązywania. Rok 2013 zweryfikuje także praktyczne stosowanie przepisów w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. W tej sytuacji z pewnością w firmach i przedsiębiorstwach pojawi się wiele wątpliwości czy problemów, które będziemy starali się przy wsparciu naszych ekspertów wyjaśnić i rozwiązać- zadeklarował.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: