Aktualności

IGMNiR szkoli z zakresu nowego prawa odpadowego

2013-06-26

W dniu 25 czerwca br. w Katowicach, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, przy współudziale firmy członkowskiej Amber Eco Sp. z o.o., zorganizowała szkolenie pt. "Zmiany w prawie odpadowym i transgranicznym przemieszczaniu odpadów".

Szczególny nacisk został położony na tematykę gospodarowania złomem metali. Nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) weszła w życie 23 stycznia br. i stanowi transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 roku. Wprowadza ona wiele zmian, do których także przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie muszą się  przystosować. Do najważniejszych z nich należą nowe definicje sprzedawcy odpadów oraz pośrednika w obrocie odpadami. - Te dwa pojęcia budzą wiele dyskusji, gdyż podmioty te,  w przypadku nieobjęcia odpadów w fizyczne posiadanie, nie przejmują również odpowiedzialności za gospodarowanie nimi – wyjaśnia Ewa Glaba, ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, która prowadziła szkolenie. Ustawa zmienia też obowiązki posiadaczy odpadów w zakresie pozwoleń na prowadzenie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Wielu przedsiębiorców na skutek zmian w przepisach musi w przeciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosować swoje zezwolenia, pozwolenia do nowych wymogów. Ponadto przepisy ustawy o odpadach w sposób szczegółowy określają obowiązki podmiotów przyjmujących odpady metali.  Ustawa przewiduje również szeroki wachlarz kar pieniężnych za niewywiązywanie się z nakazów, jakie nakłada. - Kwoty te rozpoczynają się od 1 000 PLN do 1 000 000 PLN. Dlatego w przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań stawianych przedsiębiorcy, kara może być bardzo dotkliwa – dodaje Ewa Glaba.

ZOBACZ ZDJĘCIA

- Kilka miesięcy funkcjonowania nowych przepisów to dobry okres, aby z rozważań czysto teoretycznych przejść do omówienia pojawiających się problemów praktycznych,  z jakimi w działalności z zakresu gospodarowania odpadami spotykają się na co dzień podmioty działające w branży złomowej – przyznaje Kazimierz Poznański, prezes zarządu IGMNiR. - Trzeba jednakże zaznaczyć, że brak ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych powoduje w dalszym ciągu niejasności interpretacyjne, które z kolei mogą powodować odmienne podejście różnych organów administracji publicznej - dodaje.  


Z kolei w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów z dniem 1 stycznia 2013 roku przywóz do Polski odpadów złomu stał się możliwy bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego pisemnego zezwolenia. Wysyłanie złomu (z tzw. Zielonej Listy Odpadów) stało się możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z odbiorcą odpadów oraz z zastosowaniem odpowiednio wypełnionego dokumentu, z załącznika VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006/WE w sprawie przemieszczania odpadów. Obecna jego nowelizacja rozporządzeniem Komisji nr 255/2013 wprowadza nowy druk załącznika VII, zmieniony w zakresie kodów identyfikacji odpadów (pole nr 10). Z uwagi na fakt, iż dokument ten drukuje się i wypełnia przed wysyłką odpadów samodzielnie, przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę, by posługiwać się formularzem aktualnie obowiązującym.


Jesienią ubiegłego roku IGMNiR zorganizowała szkolenie z zakresu - wtedy projektowanej - ustawy o odpadach, ale główny nacisk położony został na zagadnienia porównawcze projektu ustawy z dyrektywą unijną oraz z obowiązującą „starą” ustawą. W tegorocznym szkoleniu wzięło udział prawie 30 osób.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
25
Wrzesień
2024

XXIV Seminarium Szkoleniowe SECO/WARWICK

...


Nasi Członkowie: