Aktualności

Dyskusja o polskiej metalurgii w komisjach senackich

2014-02-18

W dniu 18 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP. Wiodącymi zagadnieniami obrad były zagrożenia i wyzwania dla międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu metalurgicznego.

Na posiedzeniu IGMNiR reprezentował prezes Kazimierz Poznański, oraz członek Rady Izby - Marek Suchowolec. Zaproszeni zostali również m.in. prezesi największych przedsiębiorstw przemysłu metalurgicznego w Polsce, w tym także firmy zrzeszone w IGMNiR: KGHM Polska Miedź S.A. oraz ZGH „Bolesław” S.A.

Swoimi refleksjami na temat znaczenia zorganizowanego posiedzenia połączonych komisji dla przyszłości przemysłu metalurgicznego w Polsce dzieli się prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek.

Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach: Polski przemysł metali nieżelaznych jest przemysłem narodowym, z wielkimi tradycjami, oraz przemysłem innowacyjnym, wdrażając w ostatnich latach wiele nowych technologii i produktów. Jego działalność bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem surowcowym i materiałowym.

Udział energii w kosztach przemysłu metali nieżelaznych jest nadmiernie wysoki i w ostatnich latach stale wzrasta. Unia Europejska prowadzi politykę energetyczną w sposób nieracjonalny, wiążąc ją nadmiernie z polityką klimatyczną.

Wskazane byłoby, aby Ministerstwo Gospodarki określiło zapotrzebowanie na surowce, materiały metaliczne i nowe materiały oraz wyroby zaawansowane dla podstawowych gałęzi polskiej gospodarki, np. w okresie do 2030 r. To pozwoliłoby opracować programy działań dla rozwoju polskiego przetwórstwa metali nieżelaznych i produkcji nowych materiałów w sytuacji, kiedy import wyrobów z metali nieżelaznych jest wysoki i stale narasta.

Kraj nasz posiada liczące się w skali światowej zasoby rud metali nieżelaznych, co wymaga także rozważnej polityki przyznawania koncesji górniczych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na recykling metal nieżelaznych. Recykling ten w naszym przemyśle metali nieżelaznych jest rozwinięty szczególnie w zakresie złomów akumulatorowych ołowiu, złomów aluminium i miedzi. Niemniej konieczna jest pełna intensyfikacja działań w kierunku recyclingu wielu, różnych złomów i surowców wtórnych metali nieżelaznych.

Na tym tle trzeba podkreślić celowość powołania przez Ministerstwo Gospodarki międzyresortowego zespołu ds. metalurgii oraz potrzebę określenia struktur odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa surowcowego i materiałowego naszego kraju.

Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego i surowcowo-materialnego mają narastające znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: