Aktualności

"Branża metali nieżelaznych chce się jednoczyć"

2014-02-10

Tymi słowami Kazimierz Poznański, prezes Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu /IGMNiR/, powitał uczestników warsztatów szkoleniowych pod hasłem "IGMNiR i Partnerzy", które odbyły się 7 lutego br. w Pałacu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie.

Na wstępie Prezes Poznański podkreślił, jak istotne dla przemysłu i branży recyklingu metali nieżelaznych są organizowane przez Izbę cykliczne spotkania dla firm członkowskich i partnerskich. – Chciałbym dzisiaj wspólnie zastanowić się i poszukać skutecznych rozwiązań, które wzmocniłyby konkurencyjność i innowacyjność rodzimego przemysłu metali nieżelaznych, a także poprawiły sytuację w branży recyklingu złomami – mówił Kazimierz Poznański.

Projekty UE szansą na rozwój branży metali nieżelaznych

W pierwszej części spotkania omówiono wybrane programy Unii Europejskiej w zakresie finansowania badań naukowych i innowacji, mających w założeniach ścisłą, międzynarodową współpracę przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych, ośrodków akademickich i jednostek naukowo-badawczych. Właśnie w tego rodzaju inicjatywach Komisji Europejskiej branża dostrzega realne szanse na dynamiczny rozwój przemysłu i recyklingu metali nieżelaznych. –  Dzięki zaangażowaniu polskich przedsiębiorstw, samorządów gospodarczych oraz instytucji naukowych w realizację projektów proponowanych przez Unię, krajowa gospodarka może osiągnąć wysoki poziom innowacyjności – przyznał Prezes Poznański.

Z myślą o wzmocnieniu konkurencyjności europejskiej, w tym także polskiej, gospodarki oraz wdrażaniu na rynek innowacyjnych technologii i produktów, krajowe podmioty gospodarcze i ośrodki badawcze, będące również członkami IGMNiR, biorą udział w programach, takich jak: Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz Surowców /EIP on RM/, Horyzont 2020 czy Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Przemysł aluminiowy a regulacje unijne

Gościem specjalnym drugiej części warsztatów była Magdalena Garczyńska, dyrektor Wydziału Recyklingu Europejskiego Stowarzyszenia Aluminium w Brukseli /EAA/.

W swoim wystąpieniu odwołała się do wyników raportu Centrum Studiów nad Polityką Europejską /CEPS/, wykonanego na zlecenie Komisji Europejskiej we wrześniu 2013 r., dotyczącego szacunkowych kosztów poniesionych przez przemysł aluminiowy w związku z wdrażaniem przepisów Unii Europejskiej. Zdaniem EAA już od kilku lat polityka unijna w odniesieniu do sektora aluminium osłabia jego konkurencyjność. – Badanie wykazało, że udział kosztów regulacji UE w wartości sprzedaży aluminium stanowi ok. 11%, co znacząco przekłada się na poziom zysków – podała Garczyńska. EAA opracowało założenia programu, mającego na celu niwelowanie negatywnych skutków polityki unijnej wobec przemysłu aluminiowego oraz zwiększenie jego konkurencyjności. – Uda się to zrealizować, poprzez wspieranie innowacyjnych technologii, tworzenie zrzeszeń przedsiębiorców, ośrodków akademickich i naukowych, organizacji gospodarczych w formie klastrów, a także monitoring przepływu złomów oraz walkę z ich nielegalnym eksportem – mówiła Magdalena Garczyńska.  

Wyłudzenia VAT w obrocie złomami

W trakcie warsztatów poruszono również problem wyłudzeń podatku VAT w obrocie złomami. O przeciwdziałaniu tym procederom dyskutowano na otwartym posiedzeniu Zespołu Prawno-Informacyjnego, działającego przy IGMNiR.

W związku z wyłudzeniami podatku od towarów i usług nie tylko jest poszkodowany Skarb Państwa. Z tego powodu cierpią także uczciwie działające firmy. – Paradoksem jest to, że kontrole podatkowe, przeprowadzane na ogół po kilku latach od zawarcia transakcji handlowych, w których został wyłudzony VAT, koncentrują się na tych uczciwych podatnikach. Nieuczciwi już dawno zniknęli – mówił Grzegorz Stulgis, wiceprzewodniczący Rady Izby. 

Skuteczność prac Zespołu Prawo-Informacyjnego mogą potwierdzić osiągane sukcesy, m.in. przekonanie posłów o słuszności wprowadzenia mechanizmu samonaliczania na półprodukty z miedzi. Zespół oczekuje również odpowiedzi z Komisji Europejskiej na skargę, którą IGMNiR złożyła z powodu notorycznego łamania przez polskie organy podatkowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego prawa do odliczania naliczonego podatku VAT z faktur dostawcy.

Odpady opakowaniowe pod kontrolą samorządów gospodarczych

Tematyka warsztatów nie koncentrowała się na zagadnieniach wyłącznie związanych z recyklingiem złomów metali nieżelaznych.

Po wejściu w życie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, samorządy gospodarcze na mocy porozumienia z marszałkiem województwa mogą reprezentować grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, zajmujących się obrotem, odzyskiem lub recyklingiem odpadów opakowaniowych, i w ich imieniu gospodarować tymi odpadami. – Z praktycznego punktu widzenia, samodzielne tworzenie całego systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi może być dla firmy zbyt pracochłonne i skomplikowane – przyznał Michał Gawroński, prezes Amber Eco Sp. z o.o. – Ponadto, budowa takiego systemu i zarządzanie nim wymaga dużego zaangażowania, fachowej wiedzy i znajomości rynku – dodał. Dzięki Ustawie samorządy gospodarcze mogą poszerzyć zakres oferowanych usług w ramach swojej działalności statutowej, przejmując od firm obowiązek prawidłowego utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, oraz prowadzenie dokumentacji.
 

Na zakończenie Prezes Kazimierz Poznański wyraził swoje zadowolenie z licznego uczestnictwa przedstawicieli firm członkowskich i partnerskich Izby w warsztatach.

– Wspólnie z Radą cieszymy się, że corocznie bierzecie aktywny udział w naszych branżowych spotkaniach. Oceniamy je jako cenne inicjatywy, pozwalające na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz integrację osób związanych z branżą metali nieżelaznych. Wasza dzisiejsza obecność i opinie wyrażone w dyskusjach świadczą o tym, że przyszłość przemysłu metali nieżelaznych nie jest Wam obojętna i w sprawach ważnych dla branży potrafimy mówić jednym głosem! – podkreślił Poznański.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: