Złom i odpady metali nieżelaznych

Złom elektryczny i elektroniczny

W Polsce zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Jak wynika z publikowanych danych statystycznych, w Polsce w użytkowaniu społeczeństwa znajduje się około 190 mln urządzeń należących do grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz przetwarzający odpady po zużyciu tego sprzętu mają obowiązek zarejestrowania swojej działalności w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Zgodnie z obowiązująca Ustawą zarejestrowane firmy są zobowiązane do sporządzania sprawozdań informujących o ilości przetwarzanych odpadów oraz otrzymanych z nich produktów.

Odpady powstałe w wyniku zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) ze względu na skomplikowaną strukturę należą do tzw. trudno przerabialnych. Aby odzsykać z nich użyteczne surowce, które mogą być skierowane do dalszego przerobu hutniczego lub przetwórczego, należy zastosować odpowiednią technologię w dostosowaniu do budowy i składu materiałowego odpadów, a jej celem powinna być maksymalizacja wydzielenia metali oraz eliminacja substancji niebezpiecznych.

Według danych GIOŚ, poziom zbierania ZSEEE w stosunku do sprzętu wprowadzonego wynosił w 2009 r. 24,3 %. W przeliczeniu na jednego mieszkańca ilość ta wyniosła 2,7 kg. Jest to zaledwie 67,5% wymaganej ilości 4 kg na mieszkańca. Mimo nieosiągnięcia obowiązującego poziomu zbiórki tych odpadów, w ostatnich latach nastąpiła znacząca poprawa sytuacji w tym zakresie.

Prerspektywy zbiórki i przerobu odpadów ZSEE w Polsce do 2018 r.

Każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny ma określony czas używalności, po którym staje się odpadem. Na jego długość ma wpływ m.in. postęp techniczny, zamożność społeczeństwa, zapowiedzi wprowadzania nowego systemu (cyfrowego) nadawania sygnałów w prrzypadku sprzętu telewizyjnego. Opracowując bilans powstających w kraju odpadów, założono średnie okresy używalności sprzętu w zależności od jego rodzaju, wprowadzenia bardziej nowoczesnych urządzeń i technologicznego starzenia się produktu oraz średniego wyposażenia gospodarstw domowych.

W Polsce, wg założonych okresów używalności 2012 - 2018, masa urządzeń, które mogą stanowić odpad ZSEE wyyniesie 2 300-2 500 tys. Mg. Taka ilość zawiera ok. 1 200 tys. Mg metali. Pozostałe składniki to różnego rodzaju tworzywa, ceramika, guma i inne.

W celu odzyskania metali znajdują zastosowanie odpowiednie sposoby przerobu, m.in. metody suche - tj. rozdrabnianie, granulacja i separacja; metody pirometalurgiczne, hydrodynamiczne i hydrometalurgiczne.

 

Źródło: Opracowanie Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwiach

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: