Aktualności

Sprawozdanie z XX Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

2014-07-21

W dniu 30 czerwca 2014 roku w Woli Chorzelowskiej k/Mielca odbyło się XX Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, podczas którego podsumowano działalność organizacji w roku 2013.

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu zrzesza 55 podmiotów członkowskich, reprezentujących spółki górniczo-hutnicze przemysłu metali nieżelaznych oraz firmy przetwórcze tej branży, spółki recyklingu metali nieżelaznych, producentów i dostawców maszyn i urządzeń, instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, biura projektowe i firmy handlowe. Izbą kieruje jednoosobowy Zarząd w osobie Kazimierza Poznańskiego, który przedstawił uczestnikom Zgromadzenia sprawozdania z działalności Izby w 2013 roku.

Działalność Izby w wymiarze statutowym i gospodarczym prowadzona była w ramach aktywności Zarządu i Biura Izby, Rady Izby, Zespołu Prawno-Informacyjnego oraz roboczych zespołów eksperckich, zgodnie z planem pracy uchwalonym przez XIX Walne Zgromadzenie IGMNiR w czerwcu 2013 roku w Ustroniu.

Zarząd reprezentował interesy branży przed organami i instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami europejskimi. Przedstawiał stanowiska merytoryczne sektora metali nieżelaznych, jak i na potrzeby reprezentowanych w Izbie podmiotów. Korzystał również z wiedzy i doświadczenia ekspertów gospodarczych, ekonomistów i prawników oraz przedstawicieli nauki. Opiniował przede wszystkim krajowe i unijne projekty aktów prawnych, opracowywał stanowiska dotyczące spraw prawno-gospodarczych poszczególnych spółek. Aktywnie uczestniczył w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, zespołów konsultacyjnych powoływanych przez poszczególne ministerstwa.

W ciągu ubiegłego roku IGMNiR na potrzeby administracji rządowej i organizacji międzynarodowych przygotowywała materiały charakteryzujące branżę, raporty analityczne dotyczące wyników ekonomiczno-rzeczowych branży, wymiany handlowej złomami metali nieżelaznych, referaty i artykuły na konferencje oraz do czasopism branżowych i naukowych. Na łamach prasy, radia i telewizji aktywnie brała udział w debatach i dyskusjach dotyczących istotnych dla branży problemów i wyzwań.

Następnie Prezes Kazimierz Poznański przedstawił uczestnikom sprawozdanie finansowe Izby za rok 2013. Zarówno sprawozdanie merytoryczne z działalności Izby, jak i sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie.

Swoje sprawozdanie przedstawiła także Rada Izby, która w pierwszym roku IX kadencji pracowała w następującym składzie:
Tadeusz Baj – Przewodniczący Rady, Leszek Byszyński – Wiceprzewodniczący Rady (KGHM Polska Miedź S.A.), Bogusław Ochab – Wiceprzewodniczący Rady (ZGH „Bolesław” S.A.), Grzegorz Stulgis – Wiceprzewodniczący Rady (Alumetal S.A.), Adam Czech (P.O.S.W. „Hermex” Adam Wojciech Czech), Paweł Grędysa (Metkom Sp. z o.o.), Mirosław Indyka (Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.), Bernard Kucz ( MetalCo Sp. z o.o.), Gregor Moj (Cronimet PL Sp. z o.o.), dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz (Wydział metali Nieżelaznych AGH w Krakowie), Jacek Rawecki (KGHM Metraco S.A.), Zbigniew Rybakiewicz (Orzeł Biały S.A.), Marek Suchowolec (Drop S.A.), prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek ( IMN w Gliwicach, SITMN), Kazimierz Śmigielski (Hutmen S.A.). Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie Rady, a następnie udzieliło absolutorium Zarządowi i całemu składowi Rady.

Kolejnym punktem obrad były wybory uzupełniające do Rady Izby w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Zbigniewa Rybakiewicza oraz Pana Jacka Raweckiego. W głosowaniu tajnym nowymi członkami Rady zostali wybrani: Michael Pedersen (Orzeł Biały S.A.) oraz Marek Kacprowicz (KGHM Metraco S.A.).

Następnie Walne Zgromadzenie zajęło się ustaleniem wysokości składek członkowskich na rok 2014 oraz składki zbiorowej na rzecz uczestnictwa Izby w Federacji Eurometaux. Obie uchwały w tych sprawach zostały przyjęte.

Kolejnymi punktami obrad było przedstawienie przez Prezesa Zarządu aktualnej sytuacji finansowej Izby i jej perspektyw na 2014 rok, zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na rok 2014 oraz preliminarza przychodów i wydatków – planu finansowego Izby na rok 2014.

Na koniec przewidziano czas na składanie wolnych wniosków i dyskusję nad aktualnymi zagadnieniami branżowymi.
W drugiej części spotkania firm członkowskich i partnerskich IGMNiR pierwszy wystąpił Zbigniew Skowronek, reprezentujący KOBA Organizacja Odzysku S.A. z Krakowa, który przedstawił prezentację nt. „Branża recyklingu wobec nowych wyzwań w gospodarce odpadami”. Wystąpił również dr Remigiusz Stanek z Kancelarii Prawniczej Stanek Legal s.c., który poruszył problematykę Corporate Governance – zarządzania korporacyjnego.

Kolejnego dnia odbył się wyjazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu i zwiedzanie Polskich Zakładów Lotniczych Mielec – największego producenta samolotów w Polsce. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć proces produkcji helikopterów z gamy BLACK HAWK.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium

Nasi Członkowie: