Aktualności

Sprawozdanie z XX Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu

2014-07-21

W dniu 30 czerwca 2014 roku w Woli Chorzelowskiej k/Mielca odbyło się XX Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, podczas którego podsumowano działalność organizacji w roku 2013.

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu zrzesza 55 podmiotów członkowskich, reprezentujących spółki górniczo-hutnicze przemysłu metali nieżelaznych oraz firmy przetwórcze tej branży, spółki recyklingu metali nieżelaznych, producentów i dostawców maszyn i urządzeń, instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, biura projektowe i firmy handlowe. Izbą kieruje jednoosobowy Zarząd w osobie Kazimierza Poznańskiego, który przedstawił uczestnikom Zgromadzenia sprawozdania z działalności Izby w 2013 roku.

Działalność Izby w wymiarze statutowym i gospodarczym prowadzona była w ramach aktywności Zarządu i Biura Izby, Rady Izby, Zespołu Prawno-Informacyjnego oraz roboczych zespołów eksperckich, zgodnie z planem pracy uchwalonym przez XIX Walne Zgromadzenie IGMNiR w czerwcu 2013 roku w Ustroniu.

Zarząd reprezentował interesy branży przed organami i instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami europejskimi. Przedstawiał stanowiska merytoryczne sektora metali nieżelaznych, jak i na potrzeby reprezentowanych w Izbie podmiotów. Korzystał również z wiedzy i doświadczenia ekspertów gospodarczych, ekonomistów i prawników oraz przedstawicieli nauki. Opiniował przede wszystkim krajowe i unijne projekty aktów prawnych, opracowywał stanowiska dotyczące spraw prawno-gospodarczych poszczególnych spółek. Aktywnie uczestniczył w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, zespołów konsultacyjnych powoływanych przez poszczególne ministerstwa.

W ciągu ubiegłego roku IGMNiR na potrzeby administracji rządowej i organizacji międzynarodowych przygotowywała materiały charakteryzujące branżę, raporty analityczne dotyczące wyników ekonomiczno-rzeczowych branży, wymiany handlowej złomami metali nieżelaznych, referaty i artykuły na konferencje oraz do czasopism branżowych i naukowych. Na łamach prasy, radia i telewizji aktywnie brała udział w debatach i dyskusjach dotyczących istotnych dla branży problemów i wyzwań.

Następnie Prezes Kazimierz Poznański przedstawił uczestnikom sprawozdanie finansowe Izby za rok 2013. Zarówno sprawozdanie merytoryczne z działalności Izby, jak i sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie.

Swoje sprawozdanie przedstawiła także Rada Izby, która w pierwszym roku IX kadencji pracowała w następującym składzie:
Tadeusz Baj – Przewodniczący Rady, Leszek Byszyński – Wiceprzewodniczący Rady (KGHM Polska Miedź S.A.), Bogusław Ochab – Wiceprzewodniczący Rady (ZGH „Bolesław” S.A.), Grzegorz Stulgis – Wiceprzewodniczący Rady (Alumetal S.A.), Adam Czech (P.O.S.W. „Hermex” Adam Wojciech Czech), Paweł Grędysa (Metkom Sp. z o.o.), Mirosław Indyka (Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.), Bernard Kucz ( MetalCo Sp. z o.o.), Gregor Moj (Cronimet PL Sp. z o.o.), dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz (Wydział metali Nieżelaznych AGH w Krakowie), Jacek Rawecki (KGHM Metraco S.A.), Zbigniew Rybakiewicz (Orzeł Biały S.A.), Marek Suchowolec (Drop S.A.), prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek ( IMN w Gliwicach, SITMN), Kazimierz Śmigielski (Hutmen S.A.). Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie Rady, a następnie udzieliło absolutorium Zarządowi i całemu składowi Rady.

Kolejnym punktem obrad były wybory uzupełniające do Rady Izby w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Zbigniewa Rybakiewicza oraz Pana Jacka Raweckiego. W głosowaniu tajnym nowymi członkami Rady zostali wybrani: Michael Pedersen (Orzeł Biały S.A.) oraz Marek Kacprowicz (KGHM Metraco S.A.).

Następnie Walne Zgromadzenie zajęło się ustaleniem wysokości składek członkowskich na rok 2014 oraz składki zbiorowej na rzecz uczestnictwa Izby w Federacji Eurometaux. Obie uchwały w tych sprawach zostały przyjęte.

Kolejnymi punktami obrad było przedstawienie przez Prezesa Zarządu aktualnej sytuacji finansowej Izby i jej perspektyw na 2014 rok, zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na rok 2014 oraz preliminarza przychodów i wydatków – planu finansowego Izby na rok 2014.

Na koniec przewidziano czas na składanie wolnych wniosków i dyskusję nad aktualnymi zagadnieniami branżowymi.
W drugiej części spotkania firm członkowskich i partnerskich IGMNiR pierwszy wystąpił Zbigniew Skowronek, reprezentujący KOBA Organizacja Odzysku S.A. z Krakowa, który przedstawił prezentację nt. „Branża recyklingu wobec nowych wyzwań w gospodarce odpadami”. Wystąpił również dr Remigiusz Stanek z Kancelarii Prawniczej Stanek Legal s.c., który poruszył problematykę Corporate Governance – zarządzania korporacyjnego.

Kolejnego dnia odbył się wyjazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu i zwiedzanie Polskich Zakładów Lotniczych Mielec – największego producenta samolotów w Polsce. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć proces produkcji helikopterów z gamy BLACK HAWK.

Więcej
Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
26
Wrzesień
2018

Europejski Kongres Technologiczny 2018

...

06
Październik
2018

BIR Światowa Konwencja Recyklingu

...

09
Październik
2018

12.Międzynarodowe Targi i Kongres ALUMINIUM 2018

...


Nasi Członkowie: