Aktualności

Senacka Komisja Środowiska podziela stanowisko IGMNiR dotyczące zmian w projekcie ustawy o bateriach i akumulatorach

2014-07-23

W dniu 22 lipca br. odbyło się wspólne posiedzenie senackich Komisji Środowiska oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na którym senatorowie rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Wśród zaproszonych przedstawicieli strony społecznej była także Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Prezentacji najważniejszych zmian w noweli ustawy dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk. Minister na wstępie poinformował, że potrzeba zmian w ustawie z 2009 roku wynika z niewłaściwej transpozycji dyrektywy unijnej nr 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 roku w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG i dostosowania przepisów ustawy do przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej z czerwca 2012 roku, w którym ustanowiono szczegółowe zapisy dotyczące obliczania wydajności recyklingu dla procesów recyklingu zużytych baterii i akumulatorów. 

Do najistotniejszych - zdaniem Wiceministra Janusza Ostapiuka - zmian zawartych w rządowym projekcie należą:
- zwolnienie małych producentów z części obowiązków (wprowadzający do 1 kg baterii lub akumulatorów przenośnych na rok  i wprowadzający do 100kg baterii lub akumulatorów przemysłowych na rok);
- wprowadzenie definicji podmiotu pośredniczącego;
- wskazanie organu, do którego będą przekazywane sprawozdania z wysokości osiągniętego poziomu recyklingu;
- uproszczenie obowiązku finansowania publicznych kampanii edukacyjnych oraz obliczanie wysokości opłaty na kampanie edukacyjne;
- zliberalizowanie art. 63 dotyczącego przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych;
- wskazanie, że przetwarzanie i recykling zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych obejmuje co najmniej usunięcie wszystkich cieczy i kwasów;
- zmiana sposobu dystrybucji środków wpłacanych na rachunek Marszałka Województwa  przez wprowadzających baterie i akumulatory (teraz będzie na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zamiast do budżetu państwa);
- rezygnacja z nakładania na marszałków województw obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Nie została wymieniona w tym zestawieniu zmiana polegająca na wykreśleniu art.62, który zobowiązywał wszystkie podmioty zajmujące się gospodarowaniem zużytymi bateriami i akumulatorami kwasowo-ołowiowymi do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przewodnicząca Komisji - prof. Jadwiga Rotnicka zadała pytanie, czy w istocie proponowane zapisy, które nowela ustawy wprowadza, prowadzą do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami, czy wręcz przeciwnie, w niektórych momentach pokazują, że ten rynek może nam się rozejść? Przewodnicząca poinformowała, że do Marszałka Senatu i do Komisji Środowiska wpłynęło pismo Komitetu na Rzecz Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze, w którym zlokalizowana działalność, polegająca na utylizacji baterii i akumulatorów, spowodowała bardzo groźne zatrucie wód podziemnych kadmem. Komitet ten skierował do Komisji Europejskiej i do Trybunału Sprawiedliwości skargę. Dlatego też - zdaniem Przewodniczącej Komisji - odstąpienie od wymogu posiadania pozwolenia zintegrowanego nie jest dobrym kierunkiem zmian.

Prezes IGMNiR Kazimierz Poznański w swoim wystąpieniu podkreślił, że proponowane zmiany nie uszczelnią systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, a stanie się wręcz przeciwnie - dobrze opanowany i funkcjonujący rynek zostanie raczej rozszczelniony, co stanowi duże zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, gdyż chodzi tutaj o odpady niebezpieczne.

- Jesteśmy za tym, aby "Izba Refleksji" - jaką jest Senat - bardzo głęboko i jeszcze raz wnikliwie zastanowiła się, czy realizując te słuszne postulaty, o których mówił Pan Minister w innych aspektach, nie zawnioskować za przywróceniem tych zapisów, które nie tylko gwarantują bezpieczeństwo ekologiczne i bezpieczeństwo zdrowia i życia, ale i bezpieczeństwo ekonomiczne, gdyż proponowane zapisy nie uszczelnią tego dobrze już w tej chwili funkcjonującego rynku, lecz doprowadzą do rozwoju szarej strefy - powiedział Prezes Poznański.

IGMNiR podtrzymała również swoje stanowisko w sprawie art.63 ust.2, proponując zapis w brzmieniu, który łączy przetwarzanie zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych z recyklingiem ołowiu i jego związków oraz tworzyw sztucznych lub elektrolitu.  

Proponowane zmiany spotkały się ze zrozumieniem m.in. Senatora Bogdana Pęka, który stwierdził, że przywrócenie art. 62 oraz zmiana art. 63 ust.2 w brzmieniu proponowanym przez Izbę są warunkami progowymi, aby przyjąć tę ustawę przez Komisję.

Senator Stanisław Hodorowicz stwierdził, że uwalnianie rynku miałoby racjonalny sens wtedy, gdyby zakłady przetwarzające zużyte baterie i akumulatory nie były wydolne, gdyby nie dawały rady z przerobem akumulatorów, a przecież ich zdolności produkcyjne wykorzystywane są w ok. 40%. - Tam, gdzie w grę wchodzi zdrowie, życie ludzkie nie powinno się eksperymentować. Priorytet społeczny jest o wiele wyższy niż priorytet wolnego rynku - dodał Senator Hodorowicz.

Komisja w głosowaniu nad poprawkami podzieliła stanowisko IGMNiR w kwestii art. 62 i 63 ust.2., popierając proponowane przez Izbę rozwiązanie w brzmieniu: „Zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub zużyte akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe poddawane są przetwarzaniu wyłącznie w zakładzie przetwarzania prowadzącym również recykling ołowiu i jego związków oraz tworzyw sztucznych lub elektrolitu.”.

Więcej
Dołącz do nas Dołącz do nas Nasi partnerzy
Kalendarium
03
PaĹşdziernik
2023

ICSG Grupa Studyjna ds. Miedzi

...

04
PaĹşdziernik
2023

Incentivizing Investment in Base Metal Mining

...

04
PaĹşdziernik
2023

Konferencja Metali Lekkich SBŁ IMN Oddział Metali Lekkich Skawina

...


Nasi Członkowie: